REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Ważny od 26.10.2021

SPIS TREŚCI

§ 1. DEFINICJE
§ 2. WARUNKI OGÓLNE
§ 3. CENA, REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§ 4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
§ 5. MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA
§ 6. REKLAMACJE I ZWROTY
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
§ 8. USŁUGI NIEODPŁATNE
§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 10. ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez De Care Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Pieńkowie , za pośrednictwem hurtowni internetowej  https://decare.pl/b2b (zwanej dalej: „Hurtownią Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1. DEFINICJE

 1. Dane kontaktowe:

De Care Group sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. ul. Pieńków 147A Czosnów 05-152 Polska

Tel. 22 380 44 00 (poniedziałek- piątek 8:00-16:00)

e-mail sklep@decare.pl

 1. Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu rodzaj usługi przewozowej w celu realizacji Zamówienia przez Klienta
 2. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy.
 3. Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa lub paragon z fiskalny z numerem NIP nabywcy należycie potwierdzające wszystkie istotne warunki umowy.
 4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w na Platformie B2B umożliwiający podanie danych kontrahenta i przesłanie informacji o gotowości do podjęcia współpracy ze Sprzedawcą i zgodę na ewentualną rejestrację na platformie B2B.
 6. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na platformie B2B umożliwiający złożenie oferty zamówienia na dane produkty, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona Serwisu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową..
 9. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Hurtowni produktów na podstawie wyborów Klientów.
 11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Klienta .
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w serwisie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 14. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem danej umowy sprzedaży.
 15. Przedmiot świadczenia – towary będące przedmiotem umowy sprzedaży.
 16. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w podsumowaniu koszyka w serwisie.
 17. Serwis internetowy – Hurtownia internetowa dostępna pod adresem https://decare.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 18. Sprzedający – De Care Group Spółka. z ograniczoną odpowiedzialnością. i Wspólnicy Spółka. Komandytowa  z siedzibą w Pieńkowie , Pieńków 147a, 05-152 Czosnów NIP: 1180032372, REGON: 010793910, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356321; e-mail:, będącą jednocześnie  właścicielem Hurtowni Internetowej, reprezentowana przez komplementariusza: DE CARE GROUP  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pieńkowie Pieńków 147a, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 415827 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 5311688283, numer Regon: 146063310.
 1. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Użytkownik– użytkownik serwisu internetowego
 4. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego (oferta w rozumieniu art.66 k.c.) złożone za pośrednictwem Serwisu Internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy oraz, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku umów zawieranych z Klientami przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., nie znajdują zastosowania. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Hurtowni, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Hurtowni Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. W celu korzystania ze zdjęć Towarów, zamieszczonych na Stronie Internetowej Hurtowni, Klient powinien zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sublicencji, na zasadach szczegółowo opisanych na Stronie Internetowej Hurtowni.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Każdy produkt ma zapisaną cenę netto oraz brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w podsumowaniu zamówienia.
 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres wiadomości e-mail,
  • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu w postaci faktury
 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Hurtowni w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Edge, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pixeli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Edge, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Hurtowni https://decare.pl, może zaistnieć potrzeba ich wyłączenia. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Hurtowni Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów (prędkości) połączeń internetowych.
 6. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni, konieczna jest rejestracja i posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Hurtownię w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w serwisie internetowym.
 8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Hurtowni, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Hurtowni na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Hurtowni
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Hurtowni Internetowej, Strony Internetowej Hurtowni lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Hurtowni Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3. CENY, REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Serwis sprzedaży hurtowej Decare.pl dostępny jest wyłącznie dla uwierzytelnionych Klientów, zarejestrowanych w bazie danych Sprzedającego oraz posiadających aktywne konto.
 2. Serwis sprzedaży hurtowej Decare.pl nie prowadzi sprzedaży
 3. W celu złożenia pierwszego zamówienia Kupujący powinien:
  • Wejść do serwisu na podstronę B2B, dostępną pod adresem https://decare.pl/b2b/ i wypełnić formularz „Rejestracji nowego Klienta” udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Hurtowni i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło
  • W ciągu 2 dni roboczych Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji Konta dostępu do składania zamówień w serwisie Decare.pl.
  • Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych w serwisie.
  • Po otrzymaniu dostępu do logowania od Sprzedającego, Kupujący powinien zalogować się na podstronę B2B, dostępną pod adresem https://decare.pl/moje-konto/
  • Dodać towary do koszyka w danej ilości
  • Kliknąć na przycisk „Twój koszyk”, który wyświetlany jest w prawym górnym rogu serwisu, następnie kliknąć na przycisk „Zamówienie”
  • W podsumowaniu koszyka, zaakceptować regulamin sprzedaży
  • Złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Hurtowni Internetowym.
 5. Prezentowane w Serwisie Hurtowni  do sprzedaży Towary  oraz ich ceny zawarte na Stronie Internetowej Hurtowni nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta  jest równoznaczne z jego ofertą, która każdorazowo wymaga akceptacji Sprzedającego.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 7. W serwisie Decare.pl widoczne są produkty, które nie posiadają obecnie ceny.
  • Sprzedający umożliwia Kupującemu zapytania się o cenę takiego produktu poprzez przycisk „Zapytaj o cenę”.
  • Przycisk „Zapytaj o cenę” widoczny jest przy produkcie.
  • W ciągu 2 dni roboczych Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia ceny produktu oraz jego dostępności.
 8.  Ceny podane w Serwisie Hurtowym Sprzedawcy są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny są cenami netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT).
 9. Klient  przed  złożeniem  zamówienia,  za  pośrednictwem  komunikatu zamieszczonego w formularzu zamówienia, informowany jest o minimalnej wartości zakupów hurtowych.
 10. Cena sprzedaży jest aktualna dla Towarów będących na stanie magazynowym. W przypadku nowych dostaw cena może ulec zmianie.
 11. Sprzedający zastrzega dla siebie prawo do zmiany cen o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Klienta zamówienia na określony Towar nie będą realizowane. W takim wypadku umowa poczytana będzie za niezawartą.
 12. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana w ostatecznym potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi lub na fakturze proforma.
 13. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Dostawa wszystkich Zamówień objęta jest stosownym ubezpieczeniem.
 3. Minimalna wartość zamówienia w serwisie https://decare.pl/wynosi 1000 zł bez podatku od towarów i usług (cena netto).
 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości złożonego zamówienia przez Klienta i określony jest w podsumowaniu zamówienia.
 5. Sprzedawca nie realizuje zamówień w sobotę, niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
 6. Darmowy transport za złożone zamówienie w serwisie jest możliwy po przekroczeniu wartości zamówienia określony w podsumowaniu zamówienia.
 7. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności:
  • Przedpłata przelewem bankowym
  • Przelew natychmiastowy
 1. Sprzedający może na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym przyznać Kupującym status upoważniający do zakupów z odroczonym terminem płatności. Po pozytywnej weryfikacji zdolności płatniczej Użytkownika przez ubezpieczyciela wierzytelności Sprzedającego.
 2. Kupujący, który wybierze formę płatności „Przedpłata przelewem bankowym” otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wpłynięcia zamówienia oraz niezbędne informacje do dokonania przelewu oraz fakturę proforma .
 3. Przelew za złożone zamówienie należy wykonać w ciągu 3 dni roboczych na następujące konto bankowe:
  • Nr konta bankowego: 93 1050 1025 1000 0090 3277 8871
  • Odbiorca: De Care GROUP Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa
  • Adres odbiorcy: Pieńków 147A, 05-152 Czosnów, Polska
  • Tytuł przelewu: numer zamówienia
  • Zamawiający: Państwa imię i nazwisko, nazwa Firmy
  • Kwota przelewu: suma faktury
 1. Realizacja zamówienia rozpocznie się natychmiast po wpłynięciu płatności na konto Sprzedającego o czym Kupujący zostanie zawiadomiony w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego z potwierdzeniem otrzymania płatności. .
 2. „Przelew bankowy z odroczonym terminem płatności” dostępny wyłącznie dla Klientów z przyznanym limitem odroczonej płatności (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś płatność za Towar Klient zobowiązany jest uiścić na warunkach osobno ustalonych ze Sprzedawcą). Wszystkie warunki płatności, jak termin płatności oraz wysokość limitu odroczonej płatności, znajdują się w Koncie Klienta, do której w każdej chwili ma dostęp Klient.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie ściśle określonym, wskazanym powyżej w §4 ust. 10 Regulaminu Sprzedający, jako osoba uprawniona może, ale nie musi odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. Nie złożenie powyższego oświadczenia upoważnia Sprzedającego do domagania się wykonania zawartej poprzez potwierdzenie zamówienia Umowy

§ 5. MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

 1. Miejsce i termin dostarczenia zamówienia:
  • W przypadku zamówień opłaconych „Przedpłata przelewem bankowym”, zamówienia zostaną dostarczone pod wskazany przez Klienta adres przez Dostawcę –wysyłka zostanie zlecona przez serwis Sprzedającego najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Dostawca deklaruje dostawę najpóźniej drugiego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji.
  • W przypadku zamówień Za Pobraniem, zostaną one dostarczone pod wskazany przez Klienta adres przez Dostawcę – wysyłka zostanie zlecona przez serwis Sprzedającego najpóźniej następnego dnia roboczego po wpłynięciu zamówienia , Dostawca deklaruje dostawę najpóźniej drugiego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku opóźnienia lub braku możliwości dostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, pracownik Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w celu ustalenia innego terminu wysyłki lub anulowania zamówienia.
 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę
 4. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności pracownika Dostawcy protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Dostawcy
 5. Złożenie podpisu przez Klienta lub przez osobę uprawnioną w jego imieniu do odbioru Towaru na dokumencie potwierdzającym wydanie Towaru bez uwag lub brak sporządzenia odrębnego protokołu reklamacyjnego przy wydaniu Towaru, jest równoznaczne ze sprawdzeniem Towaru przez Klienta oraz dokonania jego odbioru bez zastrzeżeń.
 6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Hurtowni Internetowej przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy

§ 6. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony  przez Sprzedającego.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
 3. Reklamacje dotyczące produktów można składać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Decare.pl drogą mailową z potwierdzeniem otrzymania lub pisemnie, listem poleconym  na adres podany w Regulaminie. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na własny koszt.
 4. Aby Reklamacja dotycząca wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów mogła zostać rozpatrzona możliwie szybko powinna zawierać:
  • dane Klienta,
  • numer Zamówienia,
  • opis wady Produktu,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  • w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu — zdjęcie obrazujące uszkodzenie,
  • wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi
  • wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji i wymianę towaru.
 5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem terminu przydatności do spożycia produktu, nie później jednak niż w terminie jednego roku od wydania Towaru Klientowi.. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o żądania wymiany Towaru na wolny od wad. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży  rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o dostrzeżonej wadzie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie za potwierdzeniem odbioru przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.
 8. Sprzedający  w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres pocztowy Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 9. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem. z   usług  nieodpłatnych  świadczonych  drogą   elektroniczną  w tym  usługą Hurtowni Internetowej. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@decare.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 10. Sprzedający w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi należność za reklamowany towar na konto wskazane przez Klienta lub dokonuje jego wymiany w terminie 14 dni,  od dnia powiadomienia Klienta o  pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 11. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów przesyłanych za pobraniem.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Klient jest świadom, że w związku z modyfikacją, modernizacją, rozbudową, konserwacją systemu lub oprogramowania, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej lub działań osób nieuprawnionych mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia w korzystaniu ze strony internetowej Sprzedającego i tym samym świadczeniu usług drogą elektroniczną, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli zostało to spowodowane działaniami osób trzecich.
 3. Niemożność lub utrudniania w korzystaniu ze strony internetowej Sprzedającego przez Klienta, utrata danych Klienta z tym związana nie obciąża Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w związku ze szkodą spowodowaną działaniami lub zaniechaniami klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze strony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta za szkodę jest ograniczona do szkody wyrządzonej Klientowi w wyniku umyślnych działań Sprzedającego i w zakresie odpowiadającym rzeczywiście poniesionej szkody (damnum emergens). Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego w zw. z Art. 566 § 1 Kodeksu cywilnego – całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych o naprawienie szkody w związku ze skorzystaniem z uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 8. USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedający ca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Newsletter;
  • Prowadzenie Konta Klienta;
  • Powiadomienie o dostępności Towarów
 2. Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Hurtowni. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Hurtowni, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 10. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Powiadom o dostępności, możliwa jest. w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z usługi zamieszczonej na Stronie Internetowej Hurtowni.
 11. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedającego; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, działalności polegającej na nie odebraniu przesyłki pobraniowej, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Hurtowni lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych jest Sprzedający – De Care Group Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa, z siedzibą Czosnów 05-152 przy ulicy Pieńków 147A.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez będą w celu realizacji umowy, marketingu produktów własnych oraz realizacji obowiązków nałożonych prawem na Sprzedającego.
 3. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody oraz skargi do organu nadzoru w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres wymieniony w § 1 pkt. 1 lub: iod@decare.pl
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, tym stosowania plików cookie przez Sprzedającego znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem https://decare.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10.  ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedającego stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedającemu z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedający wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na regulamin i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Hurtowni, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Hurtowni;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • poprawa obsługi Kupujących;
  • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Hurtowni.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin https://decare.pl/regulamin/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa.
 6. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z  Użytkownikiem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku sporu Sprzedającego Klientem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 8. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody De Care Group Sp. z o.o. i wspólnicy Spółka Komandytowa, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 9. Wszelkie prawa do strony https://decare.pl/, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 10. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z serwisu Decare.pl powinien zapoznać się z Regulaminem.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2021.