obowiązujące w

De Care Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa  , KRS  0000431445, NIP 118-003-23-72, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy z siedzibą 05-152 Czosnów, Pieńków 147

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu mają następujące znaczenie:

1. OWZ Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu wraz z wszelkimi załącznikami i zmianami, w wersji obowiązującej w dacie zawarcia umowy Dostawy
2. Zamawiający De Care Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa, KRS  0000431445, NIP 118-003-23-72, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy z siedzibą w Czosnowie (05-152) adres: Pieńków 147,
3. Dostawca Przedsiębiorca będący stroną umowy dostawy lub sprzedaży zawartej z Zamawiającym.
4. Umowa Umowa Sprzedaży lub Dostawy zawarta pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą na podstawie OWZ i której przedmiotem są Towary.
5. Towary Artykuły spożywcze i surowce oraz komponenty do produkcji żywności.
6. Własność Intelektualna Wyłączna własność intelektualna Zamawiającego wszelkiego rodzaju, zarejestrowana czy nie, będąca własnością i używana przez Zleceniodawcę lub jest przez niego licencjonowana, w tym między innymi receptury, patenty, znaki towarowe, niezarejestrowane znaki, projekty, prawa autorskie, know-how, twórczość i wynalazki, prawa osobiste, goodwill i know-how

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. OWZ mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez Zamawiającego u Dostawcy, których przedmiotem jest odpowiednio sprzedaż lub dostawa Towarów.
 2. Zamawiający składa Dostawcy zamówienie, którego numer należy przytoczyć na wszelkich dokumentach związanych z dostawą towarów tj. m.in. potwierdzeniu zamówienia, zawiadomieniu o dostawie (awizacji dostawy), fakturze, dokumencie WZ, oraz wszystkich innych dokumentach dotyczących danej transakcji.
 3. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się jakikolwiek dokument w formie tekstowej, w szczególności dokument papierowy lub jego skan, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Zamawiającego. Przyjęcie zamówienia oznacza przyjęcie OWZ. W przypadku Dostawców z którymi Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych, brak pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w podanym wyżej terminie, traktowany będzie przez Zamawiającego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z OWZ.
 4. Dostawca jest upoważniony do korzystania z Własności Intelektualnej Zamawiającego wyłącznie w takim zakresie, w jakim została mu przekazana i wyłącznie do celów i na czas realizacji Zamówienia, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10 krotności wartości Zamówienia.

III. JAKOŚĆ

 1. Przy realizacji zamówienia, Dostawca zobowiązany jest:
  • przestrzegać receptur, składników i warunków wytwarzania Towarów stosowanych wobec swoich odbiorców;
  • stosować dodatki i aromaty dozwolone przepisami prawa UE dotyczących środków spożywczych;
  • przestrzegać limitów zanieczyszczenia żywności, pozostałości pestycydów, metali ciężkich wymaganych przepisami UE,
  • prowadzić ogólny monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych, oraz czystości mikrobiologicznej.
 2.  Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, że dostarczone Towary będą dobrej jakości, zgodne z Zamówieniem, załączonymi dokumentami i ewentualnymi próbkami, o ile zostały wcześniej dostarczone oraz z odpowiednimi przepisami unijnymi i polskimi, w tym z Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003.229.2275) lub dyrektywy UE 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSD).
 3.  Na żądanie, w przypadku wycofania Towaru z rynku lub w przypadku konieczności wyjaśnienia innych kwestii dotyczących Towaru, Dostawca przekaże Zamawiającemu wszelkie informacje dotyczące identyfikacji Towaru w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin, zakładając 100% identyfikacji, zgodnie z obowiązującymi w dniu wycofania przepisami UE dotyczącymi śledzenia towaru.
 4. Dostawca powinien przetestować wszystkie Towary po zakończeniu produkcji i dostarczyć Zamawiającemu protokoły badań jakości każdej dostawy oraz – na żądanie Zamawiającego – próbki.
 5. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia następujących badań i kontroli Towarów:
  • Kontroli produkcji (Inline Product Inspection IPI) po skompletowaniu 20-60% zamówionych Towarów, podczas gdy fizyczna kontrola Towarów podlega kontroli AQL’
  • Inspekcji przedwysyłkowej (PSI) po skompletowaniu 80-100% zamówionych Towarów, poddanej kontroli AQL lub wybranej kontroli Towarów w akredytowanym laboratorium przed wysyłką do, potwierdzenie zgodności Towarów z Zamówieniem;
  • Nadzoru nad załadunkiem kontenera (CLS) w celu sprawdzenia, czy Towary są prawidłowo przygotowane do wysyłki morskiej, sprawdza całą niezbędną dokumentację przed wysyłką oraz czy kontener jest prawidłowo zaplombowany.
 6.  Wszelkie kontrole będą zapowiedziane przez Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, za wyjątkiem sytuacji związanych z rozpatrywaniem reklamacji związanych z zagrożeniem życia i zdrowia konsumentów i/lub wycofaniem Towarów z rynku, gdzie audyt może być przeprowadzony niezwłocznie po powzięciu informacji o niezgodności.
 7. Jeżeli jakość Towarów nie odpowiada standardom jakości określonym w niniejszym dokumencie z winy Dostawcy, Zamawiający może według własnego uznania anulować Zamówienie i zwrócić dostawę Dostawcy na koszt Dostawcy lub zażądać rabatu w wysokości [ 20]% całkowitej wartości wadliwych Towarów.

IV. TERMINY DOSTAW

 1. Terminy dostaw są określone w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia Towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy. Terminów tych należy ściśle przestrzegać.
 2. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek podać pisemnie lub w formie e-mail przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania. Brak w/w uprzedniej informacji lub dostarczenie informacji, z której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie lub termin jej realizacji jest zagrożony, może być podstawą odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia, z konsekwencjami wynikającymi z punktu 4.11 OWZ.
 3. Dostawy częściowe w ramach jednej Umowy wymagają zgody Zamawiającego, przy czym ich harmonogram (termin i wielkość danej dostawy) określany jest przez Zamawiającego. W przypadku dostaw częściowych datą wykonania Umowy będzie data realizacji ostatniej dostawy częściowej.
 4. W przypadku dostaw częściowych, opóźnienie Dostawcy w realizacji kolejnej dostawy uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za dostawy już zrealizowane do czasu zrealizowania wszystkich wymagalnych dostaw zgodnie z harmonogramem. W takim przypadku Zamawiający nie popada w opóźnienie w zapłacie.
 5. Opóźnienie wykonania Dostawy w całości skutkuje następującymi upustami od całkowitej wartości Zamówienia na fakturze, nawet jeśli część jego realizacji powinna zostać zrealizowana w terminie:
  • 1 tydzień – 5% rabatu
  • tygodnie – 10% rabatu
  • tygodnie –15% lub anulowanie zamówienia przez Zamawiającego.
 6. Jeżeli Strony w konkretnym przypadku nie uzgodnią inaczej, Dostawca dostarczy Towary z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 95% maksymalnego okresu przydatności przewidzianego dla danego Towaru (termin przydatności do spożycia lub termin minimalnej trwałości). W przypadku skrócenia okresu przydatności dostarczonego Towaru, Dostawca zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie straty.
 7. Dostawa może zostać odrzucona przez Zamawiającego, jeżeli:
  • nie została do niej dołączona specyfikacja lub którykolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w OWZ;
  • dostawa nie spełnia wymogów opakowania określonych w OWZ;
  • Towary nie spełniają wymogów jakościowych określonych w OWZ;
  • dostawa jest częściowa, niepełna lub istotna część towarów jest uszkodzona lub wadliwa.
 8. Dostawa odrzucona uważana jest za niedokonaną a jej koszty nie obciążają Zamawiającego.
 9. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych m.in. niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.
 10. Dostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego we wskazanym w zamówieniu miejscu.
 11. Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
  • za odstąpienie od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub za odstąpienie od realizacji zamówienia przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia;
  • niezależnie od rabatów określonych w punkcie 5.11. OWZ, z tytułu przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia;
  • za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia, na podstawie którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
 12. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy.
 13. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub nie zrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w punkcie 4.2 OWZ, Zamawiający może – nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego- skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
  • zażądać wykonania zamówienia w całości lub częściowo;
  • dokonać zakupu u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy;
  • odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym lub e-mailowym powiadomieniem Dostawcy. Powiadomienie e-mailowe uważa się za skuteczne w momencie wysłania wiadomości do Dostawcy.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego w terminie określonym w zamówieniu bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu ani bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.

V. AWIZACJE DOSTAW

 1. Dostawę uważa się za dokonaną z chwilą dostarczenia towaru do magazynu Centralnego Zamawiającego, Park Logistyczny Pro Logis Hala DC4 , Kopytów 44d w Błoniu oraz w magazynie produkcyjnym w Czosnowie ( Pieńków 147) w godzinach otwarcia magazynów, tj. w przypadku magazynu centralnego 6:00-17:00, chyba, że strony w uzgodnią inaczej, oraz magazynu w Czosnowie – 06:00 – 14:00.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia dostawy lub dokonania załadunku poza godzinami otwarcia magazynów, jeżeli zostanie to uprzednio uzgodnione pomiędzy stronami.
 3. Z chwilą dostawy na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru.
 4. Każda dostawa do magazynu Zamawiającego musi być uprzednio awizowana przez Dostawcę najpóźniej 2 dni robocze przed planowaną dostawą lub załadunkiem. Awizacje składa się na adres magazyn@decare.pl ; transport@decare.pl ; logistyka@decare.pl oraz do wiadomości osoby dokonującej zakupu w imieniu Zamawiającego. Awizację uważa się za skuteczną wyłącznie, gdy jest złożona drogą mailową.
 5. Awizacja dostawy wymaga uprzedniego potwierdzenia ze strony Zamawiającego. Przez potwierdzenie to rozumie się, udzielenie Dostawcy informacji zwrotnej zawierającej wskazanie daty i godziny stawienia się na rozładunek oraz numer awizacji. Potwierdzenie awizacji zostanie wysłane emailem zwrotnym do Dostawcy w ciągu 1 dnia roboczego od daty otrzymania awizacji.
 6. Awizacja winna zawierać poniższe informacje w języku polskim lub/i angielskim:
  • Dane Dostawcy (nazwa; adres; tel.; email) (dotyczy dostawy i załadunku);
  • Numer auta / naczepy
  • Numer partii
  • Ilość towaru wyrażona w jednostce ( szt , kg )
  • Ilość i rodzaj jednostek transportowych ( Big Bag , paleta )
 7. Brak awizacji dostawy i załadunku lub jej potwierdzenia w sposób określony powyżej jest podstawą do odmowy przyjęcia dostawy i rozładunku Towaru lub załadunku Towaru. W takim przypadku po przyjeździe transportu dostawcy , De Care jednostronnie wyznaczy nowy termin i godzinę rozładunku.

VI. WARUNKI DOSTAWY

 1. Transport Dostawcy zobowiązany jest zjawić się w biurze recepcji magazynu 20 minut przed planowaną godziną awizacji. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym czasie lub braku dokumentów / numeru awizacji, nastąpi odmowa przyjęcia dostawy za wyjątkiem przypadków uzasadnionych wcześniej przez dostawcę i uzyskaniem akceptacji przez z dział logistyki.
 2. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
  • list przewozowy (np.: Bill of lading, Packing list, WZ, Delivery note, itp.
  • faktura handlowa
  • dokumenty potwierdzające, że Towar jest bezpieczny i spełnia wymagania jakości zdrowotnej, umożliwiające identyfikację partii towaru  [Quality Certificate, Phytosanitary Certificate, Organic certificate, EUR 1, etc.]
   w tym dokumenty towarzyszące dostawie:
  • Identyfikowalny dokument WZ / DELIVERY NOTE / PACK LIST – musi zawierać adnotację o numerze zamówienia wystawionego przez De Care Group sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa – numer ZZ oraz zawierający:
   • nazwa, adres dostawcy (ewentualnie producenta lub dystrybutora),
   • powiązanie z numerem zamówienia De Care ( w tym przypadku numer ZZ)
   • numer symbolu wewnętrznego De Care, nazwę, ilość z podziałem na konkretne partie towaru
   • wszelkie informacje dotyczące spełnienie wymagań jakościowych jak również opis niezgodności,
   • informację o dacie przydatności / sposobie przechowywania
   • podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy,
  • Dokumenty dotyczące jakości Towaru i jego opakowania –o ile strony wyraźnie nie umówią się inaczej są to:
   • Deklaracja zgodności z zamówieniem,
   • Atest,
   • Świadectwo odbioru,
   • pisemną specyfikację odnośnie użytych opakowań z informacją, że wszystkie użyte do ich wykonania materiały są dopuszczone do kontaktu z żywnością,
   • deklarację zgodności dla opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością lub deklaracja zgodności dla innych materiałów (oprócz plastiku) dopuszczonych do kontaktu z żywnością,
   • opis systemu kontroli wagi,
   • schemat procesu produkcyjnego z kontrolą i krytycznymi punktami kontroli,
   • raporty analityczne potwierdzające spełnienie parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i żywieniowych wymienionych w specyfikacji,
   • kopie wymaganych certyfikatów, takich jak IFS/BRC/ISO/PASS/AIB – jeśli dotyczy,
   • kopie wszelkich innych oświadczeń m.in. Halal, koszerne, bezglutenowe, bez GMO itp. – jeśli dotyczy,
   • Świadectwa Jakości identyfikujące dostarczone Towary i zawierające co najmniej następujące informacje: Data przydatności do spożycia, wykonane badania laboratoryjne lub oświadczenie potwierdzające, że towar spełnia wymagania prawne – poziomy pestycydów, mikotoksyn, metali ciężkich, mikroorganizmów,
   • Świadectwo fitosanitarne,
   • Inny dokument potwierdzający jakość dostarczanych towarów zawierający:
    • nazwę, adres dostawcy (ewentualnie producenta lub dystrybutora),
    • powiązanie z numerem zamówienia Zamawiającego ( w tym przypadku numer ZZ),
    • numer symbolu wewnętrznego Zamawiającego, nazwę, ilość z podziałem na konkretne partie towaru,
    • wszelkie informacje dotyczące spełnienie wymagań jakościowych jak również opis niezgodności,
    • informację o dacie przydatności sposobie przechowywania,
    • oświadczenie o zgodności z wymaganiami z zamówienia,
    • podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy, Urzędu,

3. Dostawca zobowiązuje się nadto dostarczyć inne niezbędne dokumenty wymagane do wprowadzenia do obrotu, korzystania i przechowywania tych towarów zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Dostawca obowiązany jest oznakować Towar etykietą logistyczną oraz etykietami jednostkowymi, zawierającymi co najmniej dane producenta, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, numer partii, opis wyrobu, kraj pochodzenia, zawartość netto, deklarację o alergenach, skład i sposób przechowywania.

5. Dostarczane Towary będą miały znaki identyfikacyjne (rekomendowane etykiety zgodne ze standardem GS1), numery partii lub inne znaki seryjne zgodne z towarzyszącymi dokumentami dostawy umożliwiające swobodną identyfikację.

6. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszystkie towary objęte dostawą zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz, że posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i certyfikaty umożliwiające wprowadzenie ich do obrotu gospodarczego i wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Na żądanie Zamawiającego Dostawca przedstawi wymagane certyfikaty, zezwolenia lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych zobowiązań w potwierdzonej przez Dostawcę za zgodność z oryginałem, kopii.

7. Towary muszą być dostarczane w opakowaniu odpowiednim dla danego rodzaju towaru,( opakowanie zbiorcze, doypack, big bag) na certyfikowanym nośniku tj:

*paleta EURO 800 x 1200
*paleta przemysłowa 1000 x 1200
*paleta amerykańska 1000 x 1200
*palety CHEP ( 800 x 1200, 1000 x 1200)

gwarantującym bezpieczny i bezszkodowy jego rozładunek i przechowanie.

8. Wysokość palet nie może przekraczać 170 cm (chyba, że strony zgodziły się na możliwość przekroczenia wymaganej wartości wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z kierownikiem logistyki i operacji lub kierownikiem działu jakości ).

9. Nie dopuszcza się

 • dostarczania towaru bez nośnika (palety) – za wyjątkiem uzgodnionych towarów kontenerowych,
 • dostarczanie towarów na uszkodzonych nośnikach,
 • piętrowania big- bagów na naczepie samochodu,
 • dostarczania towarów z wagą jednostkową powyżej 1100 kg.

10. Palety jednorazowe nie podlegają wymianie przy dostawie lub załadunku.

VII. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Dostawca / przewoźnik zobowiązany jest na terenie stosować się do zaleceń pracowników magazynu dotyczących procedur i bezpieczeństwa rozładunku m.in. stosowania odblaskowej kamizelki oraz stosowania klinów podczas prowadzonych operacji załadunku/ rozładunku.
 2. Nie stosowanie się do zaleceń pracowników magazynu Zamawiającego dotyczących procedur i bezpieczeństwa może skutkować odmową przyjęcia dostawy.
 3. Dostawca zobowiązuje się do stosowania wszystkich dostępnych środków zabezpieczenia towarów ( pasy transportowe, maty antypoślizgowe, odboje…) , aby zapewnić bezpieczny wyładunek towaru.
 4. Dostawca zapewni odpowiednie warunki przewozowe w oparciu o wymagania i kategorie dostarczanego towaru tj.
  • zapewni odpowiedni stan techniczny pojazdu – szczelność naczepy, brak uszkodzeń w podłodze auta uniemożliwiający bezpieczny wyładunek towaru,
  • zapewni przewóz w temperaturze kontrolowanej ( jeżeli wymagana),
  • zapewni odpowiednie warunki wewnątrz naczepy (spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych dla transportu żywności) – brak obcych zapachów, nadmiernego zapylenia, niepożądanej wilgoci, pleśni, obecności szkodników.
 5. Wszystkie koszty powstałe w wyniku niestosowania się do procedur Zamawiającego zostaną poniesione przez Dostawcę i jednocześnie stanowią podstawę do odmowy rozładunku.

VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Dostawca zapewnia, że dostarczone Towary będą zgodne z Zamówieniem, dobrej jakości i wolny od wad.
 2. Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone Towary na okres ich przydatności do spożycia lub ich minimalnej trwałości a jeżeli nie zostały one określone – przez rok od wykonania dostawy. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego. Strony niniejszym wyłączają we wzajemnych stosunkach zastosowanie art. 563 k.c.
 3. Towary dostarczane do Zamawiającego podlegają sprawdzeniu ich zgodności z zamówieniem oraz dokumentacją do dostaw. Przez „niezgodność” dostawy rozumiane są w szczególności wszelkie niezgodności jakościowe i ilościowe dostarczanych Towarów z przepisami prawa oraz gwarancjami dostawcy.
 4. W przypadku, gdy dostarczone Towary posiadają wady jawne (widoczne już w chwili dostawy – np. uszkodzenia lub zabrudzenia opakowań lub w przypadku, gdy ilość, rodzaj lub jakość Towaru możliwa do stwierdzenia organoleptycznie nie będzie zgodna z dokumentami transportowymi/zamówieniem, Zamawiający wedle własnego wyboru: zaznaczy powyższą niezgodność w dokumentach transportowych (spisanie protokołu niezgodności) lub odmówi przyjęcia Towaru do magazynu. W przypadku odmowy przyjęcia Towaru z powodu powyższych niezgodności, wszystkie koszty transportu zwrotnego ponosi Dostawca.
 5. Wszelkie wady fizyczne Towaru niemożliwe do stwierdzenia organoleptycznie przy dostawie Towaru mogą być zgłoszone przez Zamawiającego do upływu daty przydatności do spożycia Towaru lub jego minimalnej trwałości a jeśli data ta nie jest wskazana przez Dostawcę w ciągu roku od dostawy. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia, zawierającej propozycje działań zabezpieczających (wymiana, dostawa, zwrot). Ostateczny wybór propozycji działań należy do Zamawiającego, który w terminie 2 dni roboczych powiadomi Dostawcę o swojej decyzji. Strony ustalą ostateczny termin wywiązania się przez Dostawcę z w/w roszczeń, nie dłuższy niż 3 dni robocze, od otrzymania przez niego w/w powiadomienia.
 6. W przypadku braku uzgodnień o których mowa w pkt 8.4. i 8.5. powyżej, wszelkie wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych Towarów lub zażądania ich wymiany na nowe. Dostawca przedsięweźmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt . Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 7. W razie sporu co do jakości Towarów, Strony uznają wyniki badań Towarów wykonanych przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. W przypadku rozbieżnych wyników badań Towarów zleconych przez Dostawcę i Zamawiającego, Dostawca uprawniony jest do pobrania próbek w siedzibie Zamawiającego i zlecenia kolejnych badań. W przypadku potwierdzenia wad Towaru Dostawca wymieni Towar na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wyników badań. Koszty ponownych badań oraz wymiany Towarów ponosi w całości Dostawca.

IX. CENA

 • Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom i obejmują
 1. prawidłowe opakowanie towaru i paletę – pakowanie zgodne z normami UE do towarów spożywczych (przekładka, paleta, etc.),
 2. zwykłe zabezpieczenie Towarów na czas transportu;
 3. koszty transportu Towarów do miejsca dostawy na koszt Dostawcy, o ile nie uzgodniono inaczej w momencie uzgadniania warunków dostawy;
 4. koszty załadunku, przewozu, ubezpieczenia opłat lub innych niż VAT podatków.

X. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Pod warunkiem zgodności dostarczonych Towarów i faktury ze specyfikacją i klauzulami zamówienia, płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy wskazane w fakturze w terminie ustalonym w zamówieniu. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 2. Zmiana numeru rachunku bankowego Dostawcy wymaga powiadomienia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym, albo pismem doręczonym Zamawiającemu osobiście za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie spowodowane brakiem nieprzekazaniem informacji o nowym rachunku bankowym w opisany w poprzednim zdaniu sposób. Zamawiający nie odpowiada za zapłatę na błędne lub nieaktualne konto bankowe, jeśli było to konto wskazane w umowie albo na fakturze a Dostawca nie poinformował o zmianie konta w formie jak powyżej – zapłata na konto wskazane w umowie albo na fakturze wyczerpuje zobowiązanie Zamawiającego z tytułu zapłaty.
 3. Opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny uprawnia Dostawcę do dochodzenia od Zamawiającego wyłącznie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 4. W przypadku dostaw częściowych Towaru, rozliczenia za Towar następować będą w okresach miesięcznych (jedna faktura za Towar dostarczony w danym miesiącu).
 5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Dostawcę faktur za Towar w formie elektronicznej. Faktury w tej formie wysyłane będą przez Dostawcę z adresów e-mail znajdujących się na domenie Dostawcy.
 6. Jeśli Dostawca nie dostarczy wraz z Towarem dokumentów, o których mowa w pkt. 5.7 i 5.8. OWZ, termin zapłaty ceny sprzedaży będzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniego w tych dokumentów.
 7. Jeśli dostarczony Towar przy jego przyjęciu okaże się uszkodzony, niekompletny lub w inny sposób wadliwy, termin zapłaty ceny sprzedaży będzie liczony od dnia wymiany Towaru na wolny od wad.

XI. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 1. Dostawca w związku z realizacją Zamówienia zobowiązuje się do prowadzenia swojej działalności zgodnie z zasadami, wartościami dobrych praktyk handlowych, zrównoważonego rozwoju, uczciwego handlu oraz zobowiązuje się do:
 • niewykorzystywania lub wspierania wykorzystywania pracy dzieci i pracy przymusowej;
 • zapewnienie równych szans, wolności zrzeszania się i wspierania rozwoju wszystkich;
 • sprzeciwiać się stosowaniu kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego lub zniewag słownych;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i norm branżowych dotyczących godzin pracy oraz zapewnienie, że płace będą wystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb personelu;
 • ustanowienie i utrzymywanie odpowiednich procedur oceny i wyboru dostawców i podwykonawców w oparciu o ich zobowiązania do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej;
 • nie tolerować korupcji w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek jurysdykcji, nawet jeśli takie działania są dozwolone, tolerowane lub nie podlegają ściganiu;
 • w celu oceny i zmniejszenia wpływu na środowisko swoich Produktów i usług w całym ich cyklu życia;
 • odpowiedzialnie korzystać z zasobów materialnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska i praw przyszłych pokoleń;
 • dopilnować, aby wszyscy podwykonawcy i dostawcy postępowali zgodnie z powyższymi zasadami oraz regularnie nadzorować przestrzeganie tych zobowiązań.

2. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający ma prawo w każdym czasie zweryfikować, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, przestrzeganie przez niego podjętych zobowiązań.

XII. POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nie udostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy.
 3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.

 XIII. SPRAWY SPORNE

 1. Wszelkie spory o prawa majątkowe, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem Umów zgodnie z OWZ rozstrzygane będą przez Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, zgodnie z regulaminem tegoż Sądu.
 2. Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie jest również właściwy do rozstrzygania sporów dotyczących ważności lub skuteczności Umów oraz do rozstrzygania sporów dotyczących ważności lub skuteczności niniejszego zapisu na sąd polubowny.
 3. Sąd Polubowny będzie orzekał w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 w oparciu o prawo materialne obowiązujące w Polsce.
 4. Sąd Polubowny będzie orzekał w składzie jednego arbitra.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia Dostawca dostarczy towary dodatkowe na warunkach handlowych mających zastosowanie przy realizacji danego zamówienia (ceny jednostkowe, rabat).
 2. Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią obronę Zamawiającego na swój koszt.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji zamówienia.
 4. OWZ stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia. OWZ wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych ogólnych warunków dotyczących sprzedaży przez Dostawcę. Odstępstwa o Ogólnych Warunków Zakupu wymagają pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej przez wyraźnie umocowane do tego osoby. Wyłącza się stosowanie art. 3854 1 kodeksu cywilnego.