Konkurs House of Asia i Selgros – wygrywaj cenne nagrody

Oceń wpis, aby doradzić innym!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić.

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Brak głosów do tej pory.

Marka House of Asia, wspólnie z siecią hurtowni Selgros Cash&Carry, przygotowała dla Państwa atrakcyjny konkurs. Do wygrania ręczne blendery marki Sencor z logo House of Asia, oraz kosze produktów House of Asia. 

KONKURS HOUSE OF ASIA W SIECI SELGROLS

Czas trwania konkursu: 16.05.2017 – 29.05.2017

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

Posiadać Kartę Klienta sieci Selgros,W czasie trwania Konkursu t.j. 16 maja 2017 – 29 maja 2017, zakupić w sklepach sieci Selgros Cash & Carry produkty marki House of Asia za kwotę co najmniej 100 PLN netto.Zachować fakturą VAT lub paragon z systemu sieci Selgros.Wygrywają osoby, które w trakcie trwanie konkursu dokonają w.w. zakupów o najwyższej wartości.

Nagrody:

Cztery pierwsze miejsca – Blendery z logo marki House of Asia.Sześć kolejnych miejsc – kosze z produktami DeCare o wartości 100 złotych brutto.

Wynik konkursu zostaną ogłoszone 5 czerwca 2017
 
Życzymy powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU „HOUSE OF ASIA”

1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu pt. ” House of Asia „, zwanego dalej „Konkursem”, jest De Care Group Spółka z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa z siedzibą: Pieńków 147A, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000099339; NIP: 118-16-76-491; REGON: 017321076, zwana dalej „Organizatorem”
2. Konkurs jest organizowany we współpracy z Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Zamenhofa 133, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597 i jest przeznaczony do promowania sprzedaży produktów marek Organizatora w sieci hurtowni SELGROS zwanego dalej Partnerem konkursu.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie przez Partnera Konkursu jako administratora danych osobowych w ramach ewidencji Kart Klienta, a będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, z późn. zm.).
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sieci sprzedaży hurtowni SELGROS.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie. Osoby niepełnoletnie będą mogły uczestniczyć w Konkursie tylko pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie, (zwani dalej razem: „Uczestnikami” lub osobno: „Uczestnikiem”).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora i Partnera Konkursu (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
4. W Konkursie mogą brać udział osoby będące zarejestrowane w bazie Partnera Konkursu jako posiadacz Karty Klienta SELGROS, wydanej i wykorzystywanej zgodnie z regulaminem „ZASADY SPRZEDAŻY W SELGROS SP. z o.o.. Dane przekazane Partnerowi Konkursu zawarte w zgłoszeniu danych Karty Klienta muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
5. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta posiadacza Karty Klienta Selgros Sp. z o.o..
6. Udział w konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne oraz nie łączy się z żadnymi opłatami ze strony uczestnika.
7. Tylko Uczestnicy spełniający opisane powyżej warunki uczestnictwa mogą przystąpić do Konkursu.
8. Przystąpienie do Konkursu wymaga wykonania kumulatywnie następujących czynności:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
b) dokonanie zakupów produktów marek objętych Konkursem: House of Asia w ramach asortymentu dostępnego w sklepach sieci Selgros wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu za kwotę co najmniej 100 zł ( stu złotych) netto tj. bez podatku od towarów i usług.
10. Organizator ani Partner Konkursu nie zwraca kosztu zgłoszenia do Konkursu.
11. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem.
12. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na umieszczanie nagrodzonego zgłoszenia konkursowego oraz niezbędnych danych na Stronie Konkursowej, celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu, na co Uczestnik przystępując do konkursu niniejszym wyraża zgodę.
3. ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu (16 maja 2017 – 29 maja 2017):
Zakupić w sklepach sieci Selgros Cash & Carry na terenie Polski co najmniej za kwotę 100 PLN (stu złotych netto tj bez podatku od towarów i usług) ilość produktów marki House of Asia w ramach asortymentu dostępnego w sklepach sieci Selgros wymienionego w załączniku nr 1 do regulaminu („Produkty Konkursowe”). Zakupy powinny zostać udokumentowane fakturą VAT lub paragonem systemu sieci Selgros.
2. Zwycięzcą Konkursu i zdobywcami poszczególnych nagród będą posiadacze Karty Klienta sieci Selgros, którzy w czasie trwania Konkursu dokonają zakupu we wskazanym w pkt.1 okresie Produktów Konkursowych o największej wartości według cen zakupu netto tj. bez podatku od towarów i usług.
3. Wartość zakupów będzie na bieżąco weryfikowana przez system handlowy Selgros Sp. z o.o.
4. Nagrodę w Konkursie stanowi dla posiadaczy kart, którzy zdobyli pierwsze cztery miejsca – Blendery z logo marki House of Asia o wartości 151 złotych i 12 groszy brutto. Dla posiadaczy kart, którzy zajęli sześć kolejnych miejsc – kosze z produktami DeCare o wartości 100 złotych brutto. Każdy posiadacz karty klienta, bez względu na ilości kart używanych w Konkursie może zdobyć tylko jedną nagrodę.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
– na stronach internetowych: www.decare.pl, www.selgros.pl
– w siedzibie Organizatora
6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 16 maja 2017 – 29 maja 2017, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA I ODBIORU NAGRÓD
1. W terminie 7 dni roboczych po upływie terminu trwania Konkursu, na podstawie danych z systemu sprzedażowego sieci Selgros, zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
2. Partner Konkursu powołuje komisję składającą się z trzech osób w skład której wchodzić będą osoby wyznaczone przez Selgros ustalające i zatwierdzające wyniki Konkursu oraz weryfikujące spełnienie przez zwycięzcę wymogów Regulaminu.
3. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na Stronie www.decare.pl, www.selgros.pl oraz profilach http://www.facebook.com/DeCare ; http://www.facebook.com/Selgros. O przyznaniu Nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną oraz elektroniczną lub pocztową w terminie 5 dni roboczych od daty ustalenia wyników. Zwycięzca powinien potwierdzić przyjęcie przyznanej Nagrody w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej. Brak dokonania przez Uczestnika potwierdzenia w ww. terminie powoduje utratę prawa do jej otrzymania i w takim przypadku Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który uzyskał kolejny pod względem wartości wynik zakupu Produktów Konkursowych ustalony na podstawie bazy danych Partnera Konkursu. W przypadku niepotwierdzenia przyjęcia nagrody przez kolejnego Uczestnika procedura wyłonienia zwycięzcy wskazana w zdaniu poprzednim zostanie powtórzona. W razie niepotwierdzenia przyjęcia nagrody przez trzeciego Uczestnika Nagroda staje się własnością Organizatora.
4. Uroczyste wręczenie poszczególnych Nagród odbędzie się w siedzibie sieci Selgros (hali) najbliższej miejscu dokonania zakupów przez Zwycięzców. Za Nagrodę nie przysługuje zwycięzcy ekwiwalent pieniężny ani żadna inna forma rekompensaty. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu naruszenia Regulaminu po wręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
5. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane najpóźniej 10 dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) wyłącznie listem poleconym przesłanym na adres: Selgros Sp. Z o.o., Dział Obsługi Klienta, ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań z dopiskiem „konkurs De Care”. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez organizatora Konkursu. Decyzja komisji zostanie przesłana uczestnikowi promocji zgłaszającemu reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Partnera Promocji reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i podstawę reklamacji.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust.1 nie będą rozpatrywane.
4. Selgros Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg Konkursu. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagrody oraz ewentualne reklamacje.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez ich administratora: Partnera Konkursu , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zm.)i udostępnione Organizatorowi wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do nagrody, do jej przyznania i wydania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na wszelkie zasady Konkursu w nim zawarte.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjne i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Jedynymi wiążącymi regulacjami są postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronach Konkursowych oraz w siedzibie Organizatora . Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu
opublikowania. We wszelkich sprawach nieujętych w Regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Oceń wpis, aby doradzić innym!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić.

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Brak głosów do tej pory.